Klauzula informacyjna


 

Zgoda użytkownika serwisu na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik (odbiorca newslettera) wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w formularzu rejestracyjnym na newsletter przez Fundację Tylko Orły oraz przyjmuje do wiadomości, że: 

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Fundacja Tylko Orły informuje, co następuje:

1. Administratorem podanych przez  Pana/Panią w niniejszym formularzu danych osobowych jest Fundacja Tylko Orły
z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000843781 („Administrator”). 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.

3. Podane w formularzu dane osobowe (adres mailowy)  będą przetwarzane w celu i na potrzeby prawidłowej i zgodnej
z prawem realizacji newslettera Fundacji oraz zapewnienia realizacji Pana/Pani praw i obowiązków jako użytkownika serwisu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.  W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie danych użytkownika serwisu.

6. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres, w którym będzie Pan/Pani użytkownikiem serwisu lub odbiorcą newslettera i będą przetwarzane po zakończeniu współpracy dla celów prawnych
i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.

7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: obsłudze informatycznej oraz w niezbędnym, ograniczonym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie zapewnienia zgodnego
z prawem i efektywnego działania Fundacji.

8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.

9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: fundacja@tylkoolry.com