Polityka prywatności


 

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO 

FUNDACJI TYLKO ORŁY
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Zasady ogólne

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 3. Zapisane wielką literą terminy użyte w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§2

Pozyskiwanie danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga zalogowania Użytkownika, tj. podania nazwy użytkownika i hasła.
 2. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu wyrazić dodatkowe zgody na kontakt
  z nim ze strony Usługodawcy w celach informacyjnych i marketingu bezpośredniego (newsletter). Może również dokonywać zapisu na inne usługi oferowane przez serwis.

§3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – użytkownicy serwisu i beneficjenci Fundacji

Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzach rejestracyjnych publikowanych na stronie Fundacji Tylko Orły oraz przyjmuje do wiadomości, że: 

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Fundacja Tylko Orły informuje, co następuje: 

 1. Administratorem podanych przez  Pana/Panią w niniejszym formularzu danych osobowych jest Fundacja Tylko Orły 

z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000843781 („Administrator”). 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 2. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celach szczegółowych określanych w danym module zapisów i na potrzeby prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Fundacji oraz realizacji Pana/Pani praw i obowiązków jako użytkownika serwisu lub beneficjenta usług realizowanych przez Fundację.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w zależności od obszaru przetwarzania, mogą być:

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – np. newsletter

– realizacja zawieranej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – np. wpłata darowizny

– konieczność wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze m. in. związanych z rozliczeniami księgowymi oraz podatkami. – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

– uzasadniony interes administratora –  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – np. marketing

 1.  W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podstawą jest fakt udzielenia zgody. Może ono skutkować brakiem możliwości realizacji niektórych usług.
 2. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres, w którym będzie Pan/Pani użytkownikiem serwisu lub beneficjentem usług realizowanych przez Fundację a oraz będą przetwarzane po zakończeniu stosunku pracy dla celów księgowych, prawnych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: księgowości oraz kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem
  w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania Fundacji.
 4. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani: 
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych; 
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany. 
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: fundacja@tylkoolry.com

10. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.

§4

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych DARCZYŃCÓW

Administratorem podanych przez  Pana/Panią w niniejszym formularzu danych osobowych jest Fundacja Tylko Orły z siedzibą w Warszawie pod adresem:
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000843781, z którą można skontaktować się pisząc pod powyższy adres pocztowy, lub za pomocą adresu e-mail: fundacja@tylkoolry.com

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu wywiązania się z zawartej umowy Usługi Płatności DotPay,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia umowy darowizny,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze m. in. związanych z rozliczeniami księgowymi oraz podatkami.
 2. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi Płatności DotPay (w tym umowy darowizny) do czasu odwołania darowizny, a w innym zakresie, zgodnie z przepisami prawa (np. w kwestii podatkowych do 6 lat).
 3. Podane dane osobowe są wymagane celem wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa. Bez ich podania nie byłoby możliwe wykonanie przelewu bądź zawarcia umowy darowizny.
 4. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli stwierdzi, że jego dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wszelkie prawa Darczyńca można realizować przesyłając odpowiednie żądanie na adres Fundacji: fundacja@tylkoolry.com

Odbiorcą danych niezbędnych do realizacji Usługi, jest DotPay oraz firma obsługująca naszą stronę Internetową: (wpisać dane firmy informatycznej) oraz firma realizująca księgowość:  (wpisać dane księgowości)

6. W przypadku, gdy zgodzisz się dokonywać darowizny cyklicznych na rzecz Fundacji
(w ramach Usługi Płatności DotPay cyklicznych), będziemy przechowywać informację o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na taką regularną formę płatności. Zgodę będziemy przechowywać przez cały czas dokonywania płatności regularnych, a także do przedawnienia roszczeń, gdy odstąpisz od tej umowy. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani na podstawie umowy z DotPay, aby móc sprostać regulacjom prawnym, przekazać informację spółce DotPay o tym, że wyraziłeś zgodę, aby Twój rachunek mógł być legalnie obciążany ustaloną kwotą darowizny.

§5

Regulacje DotPay

 1. Należy mieć na uwadze, że jednym z odbiorców Twoich danych osobowych jest DotPay, co ma związek z dokonaniem darowizny, gdyż nie jest możliwe wykonanie umowy darowizny w inny sposób za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dlatego celem realizacji umowy przekazujemy dane osobowe do pośrednika w płatności – DotPay, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. W związku z wykonywaniem płatności elektronicznych za pomocą wybranych sposobów dostarczanych przez DotPay, przedmiotowe usługi świadczy DotPay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-522) przy ul. Wielickiej 72. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami banku Darczyńcy lub wydawcy karty płatniczej.
 3. Przy realizacji Usługi Płatności DotPay (czyli wykonaniu umowy darowizny) rozliczenia transakcji kartą płatniczą i przelewem internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.dotpay.pl/
 4. Aktualny regulamin płatności oraz polityka prywatności DotPay będzie dostępny w trakcie realizowania płatności.
 5. Celem dopełnienia należytej staranności, pomimo zapisu wskazanego w pkt 4, podajemy dostępny na dzień 11 sierpnia 2021 r.:
  1. regulamin płatności DotPay https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/regulamin_platnosci
  2. politykę cookies i politykę prywatności DotPay http://www.dotpay.pl/polityka-plikow-cookies/
  3. klauzulę informacyjną DotPay, który staje się odrębnym Administratorem danych osobowych, w chwili gdy Państwo przekazują za jego pośrednictwem środki pieniężne na rzecz Fundacji https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/rodo
 6. Za wykonanie przelewu za pośrednictwem DotPay Fundacja nie pobiera dodatkowych opłat. Wszelkie dodatkowe płatności mogą wynikać z tabeli opłat i prowizji banku Darczyńcy.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 8. W uzgodniony sposób Fundacja przekazuje Darczyńcy informację zawierającą wybrany rodzaj Usługi Płatności DotPay (jednorazowy lub cykliczny), która pozwoli jednoznacznie zidentyfikować Darowiznę. Ponadto informacja ta powinna zawierać:
  1. datę wygaśnięcia płatności cyklicznej, wraz z ostatnim obciążeniem Usługi Płatności DotPay,
  2. cenę całościowej kwoty Darowizny przekazanej na rzecz Fundacji, stanowiącą sumę wszystkich płatności cyklicznych,
  3. kwotę pojedynczej płatności cyklicznej w przypadku stałej wartości lub
  4. informację o sposobie wyliczenia cyklicznej opłaty, jeśli nie ma możliwości odgórnego obliczenia stawki opłaty.

§6

Pliki cookies

 1. Fundacja Tylko Orły z siedzibą w Warszawie pod adresem:
  ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000843781 udostępniając treści w ramach niniejszego serwisu („Serwis”) stosuje pliki cookies. tj. pliki stanowiące dane informatyczne,
  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości;

c) utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
  w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. W ramach wykorzystywania Plików Cookies Usługodawca może gromadzić następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje
  o Użytkowniku:
  • lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
  • IP urządzenia dostępowego,
  • nazwy hostów,
  • szybkość połączenia,
  • czas spędzony w Serwisie,
  • rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  • sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
  • odwiedzane podstrony Serwisu.