Regulamin serwisu


 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

FUNDACJI Tylko Orły
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego Fundacji Tylko Orły dostępnego pod adresem https://tylkoorly.com/
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  • Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikami:
  • Załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”;
  • Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy Fundacji Tylko Orły, znajdujący się pod adresem: 
  • Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników; 
  • Usługodawca” – Fundacja Tylko Orły z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000843781;
   Adres poczty elektronicznej: fundacja@tylkoolry.com
  • Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem  https://tylkoorly.com/kontakt/terms-condition

§2

Warunki techniczne świadczenia Usług

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

 • w zakresie biernego przeglądania Serwisu – przeglądarki internetowej co najmniej Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 • do niektórych Usług wskazanych w Regulaminie – posiadania adresu poczty elektronicznej,
 • dla ułatwienia w korzystaniu z niektórych Usług wskazanych w Regulaminie – włączonej obsługi „cookies”.

§3

Użytkownik

Użytkownikami mogą być jedynie osoby fizyczne, przy czym dla korzystania z Usług innych niż wskazana w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 konieczne jest posiadanie przez te osoby pełnej zdolności do czynności prawnych lub zgody opiekunów prawnych.

§4

Usługi

 1. Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy Usługi:
 • informacyjne w zakresie działalności statutowej Usługodawcy,
 • możliwości pobrania materiałów informacyjnych dotyczących działalności statutowej Usługodawcy,
 • newslettera,
 • zapisów elektronicznych na Wydarzenia (m.in. szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje, kongresy)  
 • wpłat darowizn przez system płatności DotPay.
 1. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.

§5

Newsletter

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zapisanie się do newslettera Usługodawcy.
 2. Newsletter Usługodawcy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy działalności statutowej Usługodawcy jako Fundacji, w szczególności organizowanych wydarzeń oraz prowadzonych projektów i inicjatyw.
 3. Włączenie Usługi newslettera następuje po wpisaniu w odpowiednim miejscu Serwisu adresu email Użytkownika i potwierdzeniu wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć Usługę newslettera (wypisać się
  z newslettera) poprzez kliknięcie w odpowiedni link w treści wiadomości przesyłanych w ramach newslettera lub poprzez wysłanie żądania w tym zakresie na adres email wskazany w §1 ust. 2 pkt 5) lub pisemnie na adres Usługodawcy.

§6

Zapisy na Wydarzenia: szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje, kongresy

1. Usługodawca może oferować w Serwisie Usługę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach, kongresach i innych Wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę.

2. W ramach Usługi, o której mowa w ust. 1, Użytkownik może zgłosić uczestnictwo swoje lub innych osób na określone szkolenie, warsztat, kurs, konferencje, kongres
i inne Wydarzenie organizowane przez Usługodawcę.

3. Samo korzystanie z Usługi zgłaszania uczestnictwa jest bezpłatne i wymaga założenia konta w Serwisie. 

4. Zgłoszenie Uczestnictwa w Wydarzeniu następuje poprzez wybranie odpowiedniej Usługi wśród udostępnionych w Serwisie oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

5. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Usłudze, Usługodawca może przesyłać Użytkownikowi informacje o Usłudze pocztą email lub kontaktować się w tym celu telefoniczne lub pisemnie. 

6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Wydarzeniach znajdują się w odnośnikach i na podstronach określonych na stronie głównej  https://tylkoorly.com/

§8

Wpłaty darowizn przez system DotPay

 1. Usługodawca zapewnia możliwość dokonania przez Użytkownika dokonania darowizny pieniężnej na cele statutowe Usługodawcy jako Fundacji.
 2. Usługa umożliwia dokonanie wpłat wyłącznie w formie pieniężnej – przelewem bankowym lub za pomocą karty płatniczej.
 3. Usługa płatności realizowana jest dla Usługodawcy za pomocą systemu DotPay zapewnianego przez Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 4. Skorzystanie z Usługi wpłaty darowizny, o której mowa w niniejszym paragrafie wymaga podania danych w odpowiednim formularzu w Serwisie i wyrażenia odpowiednich zgód na skorzystanie z systemu DotPay.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące wpłaty darowizn istotne z punktu widzenia Fundacji znajdują się w Załączniku nr 1 §4.
 6. Zasady korzystania z systemu DotPay podlegają również odrębnemu regulaminowi Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i stanowią odrębną usługę świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez tę spółkę.

§9

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§10

Ochrona prywatności i dane osobowe

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności” oraz stosownie do zgód udzielanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

§11

Przerwy w działaniu Serwisu

Usługodawca może dokonywać okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością, co nie narusza innych uprawnień Użytkowników wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§12

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem  https://tylkoorly.com/  lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5).
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie siedmiu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.

§13

Zmiany Regulaminu


1.  O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 dni oraz poprzez zmianę Regulaminu w miejscu jego udostępniania do pobrania w Serwisie.

2.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia umieszczenia w Serwisie informacji, której mowa w ust. 1.

3. Użytkowników otrzymujących newsletter lub otrzymujących wiadomości emailowe po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną.

4.  Użytkownicy, o których mowa w ust. 3 mogą w terminie 14 dni odmówić akceptacji Regulaminu, co stanowi wypowiedzenie przez nich umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

§14

Zakaz dostarczania treści bezprawnych

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich.

§15

Czas trwania umowy i jej wygaśnięcie


1 .Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia Usługi, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres  https://tylkoorly.com/  bądź składając je pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 5).

§16

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12 sierpnia 2021 r.
 2. Integralną częścią Regulaminu jest:
  • Załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”;