Statut


Statut Fundacji Tylko Orły

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Tylko Orły”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez

Tadeusza Sykę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez Arkadiusza Zarzyckiego notariusza w Warszawie w dniu 6 kwietnia 2020 roku, za numerem Repertorium A numer 2533/2020 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja jest osobą prawną.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP.

3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

4. Fundacja może być członkiem izb, stowarzyszeń, związków i organizacji krajowych i zagranicznych.

5. Fundacja może tworzyć biura, oddziały i zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe.

6. Fundacja może przystępować do spółek prawa handlowego, a także uczestniczyć w porozumieniach i przedsięwzięciach gospodarczych, których cele i zamierzenia są zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i

ochrony dziedzictwa narodowego.

§5

1. Fundacja może używać godła i logotypu według wzoru uchwalonego przez Fundatora.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym

Rozdział II

Cele i sposoby działania

         §6

1. Celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, kulturalna oraz w zakresie kultu

religijnego, polegająca m.in. na prowadzeniu lub wspieraniu:

1)  działalności kulturalno-oświatowej, w tym wspomaganiu działań na rzecz rozwoju nauki i edukacji;

2)  działalności wychowawczej oraz edukacyjnej w duchu wartości chrześcijańskich;

3)  działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

4)  działalności mającej na celu archiwizowanie, dokumentowanie, upamiętnianie oraz

wspieranie życia społeczno-kulturalnego wspólnot polonijnych na świecie;

5)  działalności mającej na celu rozwój kultury i sztuki, w tym, poprzez propagowanie w życiu publicznym i społecznym wartości chrześcijańskich.

§7

Fundacja realizuje swoje cele w następujących obszarach:

1)  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

3)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

5)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;

8)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

9)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony

praw dziecka;

§8

Cele Fundacji realizowane są w szczególności przez:

1)  produkcję lub zlecenie produkcji filmów, programów telewizyjnych i internetowych oraz innych materiałów audiowizualnych;

2)  działalność multimedialną i wydawniczą;

3)  organizację imprez, wystawy sztuki, pokazów, koncertów, przeglądów i konkursów

filmowych;

4)  prowadzenie portalu internetowego, mediów społecznościowych, kanałów programowych w

internecie, blogów oraz video blogów;

5)  organizację zbiórek publicznych i fundraisingowych oraz aukcji;

6)  organizację wyjazdów studyjnych i pielgrzymkowych w Polsce i poza jej granicami;

7)  tworzenie fundacji lub stowarzyszeń, których cele są istotnie zbieżne z celami Fundacji

określonymi powyżej Statutem.

Cel, o którym w § 7 pkt 5 realizowany może być poprzez:

a) wspieranie kreacji filmowych, wizualnych, audiowizualnych, multimedialnych i innych działań́ o charakterze artystycznym;

b) realizacje filmów i innych materiałów audiowizualnych promujących wartości chrześcijańskie;

c) organizacje konferencji, warsztatów, wyjazdów studyjnych oraz pielgrzymkowych, targów, debat oraz seminariów;

d)  organizowanie pokazów, przeglądów, koncertów i konkursów filmowych, mających przede wszystkim na celu promowanie kultury chrześcijańskiej, polonijnej i jej wartości;

e)  wspieranie artystów działających na rzecz powstania dzieła filmowego oraz muzycznego;

f)  promocja i dystrybucja materiałów filmowych, muzycznych multimedialnych wydawniczych;

g)  wspieranie kształcenia artystów w dziedzinie sztuki i nowych mediów, oraz sztuki filmowej, dziennikarskiej;

h)  organizowanie różnego rodzaju kursów doszkalających dla młodych artystów;

Rozdział III

Majątek Fundacji

§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 500,00 złotych przyznany w

oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie

działalności Fundacji.

2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota

1000,00 złotych.

§ 10

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1)  darowizn, spadków, zapisów,

2)  dotacji i subwencji,

3)  dochodów ze zbiórek publicznych,

4)  dywidend i zysków z akcji i udziałów, odsetek bankowych, odsetek od lokat kapitałowych,

oraz pożytków z innych składników majątku,

5)  dochodów z działalności gospodarczej,

6)  funduszy Unii Europejskiej;

7)  funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

§ 11

1. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na realizację celów

statutowych.

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację

dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych

odrębnymi przepisami.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

§ 13

Nie jest dopuszczalne:

1)  udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)  przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział IV

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów

statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację może być:

1) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek

2) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
3) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

4) PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

5) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

6) PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

7) PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
8) PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
9) PKD 60.10.Z – Nadawanie programów radiofonicznych
10) PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

11) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych

12) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

13) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 14) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
15) PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna
16) PKD 79.11.A – Działalność agentów turystycznych

17) PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
18) PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
19) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
20) PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
21) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 22) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
23) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
24) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
25) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
26) PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza
27) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
28) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
29) PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
30) PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 31) PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
32) PKD 91.01.B – Działalność archiwów.

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 15

1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd,

2) Rada Fundacji.

2. Dopuszcza się powołanie Rady Programowej na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§ 16
Nie jest dopuszczalne łączenie stanowisk w organach Fundacji.

         § 17
1. Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczym, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji niezastrzeżonych dla innych organów, a w szczególności:

1)  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym działalnością gospodarczą,

2)  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

3)  sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

4)  organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,

5)  sporządzanie rocznego planu działania Fundacji zgodnego z programem działania Fundacji,

6)  sporządzanie rocznego planu finansowego Fundacji,

7)  zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia.

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do pięciu osób, w tym Prezesa.

2. Prezes kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom.

3. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji na zewnątrz uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający z pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd.

§ 19

1. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji

2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.

3. Członków Zarząd na pierwszą kadencję powołuje Fundator,

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

2. Rada Fundacji może odwołać w każdym czasie zarówno cały Zarząd jak i poszczególnych jego członków. Dotyczy to także pierwszego Zarządu powołanego przez Fundatora.

§ 21

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

         § 22

1. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, nie później niż do dnia 30 czerwca następnego roku, Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta sporządzonym zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile wymóg przedstawienia opinii i raportu biegłego rewidenta wynika z przepisów prawa.

2. Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Fundacji roczny plan działalności Fundacji oraz roczny plan finansowy.

§ 23

1. Osoba pełniąca funkcję członka Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć usługi w zakresie zarządzania Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Osoba pełniąca funkcję członka Zarządu może wykonywać czynności odpłatnie lub nieodpłatnie z zachowaniem przepisów prawa pracy.

3. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu i sposób zatrudnienia członków Zarządu ustala

Rada.

4. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Fundację reprezentuje Rada, w imieniu której działa Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady.

         § 24
1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji o kompetencjach stanowiących i nadzorczo-kontrolnych. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności
2. Radę Fundacji tworzą osoby:

a) wybrane przez Fundatora lub

b) wybrane przez Radę Fundacji.

3. Fundator ma prawo wejść w skład Rady Fundacji.
4. W skład Rady wchodzą co najmniej 2 osoby, ale nie więcej niż 5 osób. Czas członkostwa w Radzie nie jest ograniczony.
5. Rada Fundacji może powołać do swojego grona nowych członków. Do przyjęcia nowych członków wymagana jest jednomyślność, przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

6. Osoby powołane do Rady Fundacji zgodnie z ust. 6 mogą zostać odwołane z członkostwa w Radzie przez Fundatora lub przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

7. Członkowie Rady Fundacji uczestniczą w jej obradach i wykonują prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i głosowania w obradach Rady Fundacji powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i doręczone do protokołu obrad.

9. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Na członka Rady Fundacji nie może być wybrana osoba będąca członkiem zarządu, ani osoba pozostająca z członkiem zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

       § 25

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady

Fundacji.

2. Do Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń i kierowanie obradami Rady Fundacji.

3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki

pełni Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, chyba że statut stanowi inaczej.

5. Szczegółowe zasady działania, organizację i tryb prowadzenia obrad Rady Fundacji mogą zostać określone w Regulaminie Rady Fundacji, opracowanym i uchwalonym przez Radę Fundacji.

         § 26

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

2) nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu i Fundacji,

3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

4) zatwierdzanie programów działania Fundacji,

5) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,

6) ustalanie zasad i warunków zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

7) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i planu finansowego,

8) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i udzielanie Zarządowi absolutorium,

9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej,

10) opracowywanie regulaminów działania organów,

11)  podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

12)  podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora,

13)  ustanawianie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu stosunków prawnych.

14)  zawieranie umów z zarządem.

2.W celu skutecznego wykonania nadzoru nad sprawami Fundacji Rada Fundacji może występować do Zarządu o udostępnienie wszelkich dokumentów związanych z działalnością Fundacji, a także zwracać się do Zarządu z pytaniami i domagać się wyjaśnień.

         § 27
1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na 1 rok.

2. Zebranie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub członka Rady Fundacji. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, obowiązki w tym zakresie wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

3. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i uzasadniony.

4. Członkowie Rady Fundacji powiadamiani są o obradach za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.

§ 28
1. Rada Fundacji może powołać Radę Programową, która jest organem doradczym Fundacji.

2. Rada Programowa liczy od 3 do 20 członków.

3. Członkowie Rady Programowej powoływani i odwoływani są przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu, Fundatora lub 1/3 członków Rady Fundacji.

4. Kadencja członka Rady Programowej jest nieograniczona w czasie i wygasa z dniem złożenia rezygnacji przez członka Rady Programowej, odwołania go z funkcji lub likwidacji Rady Programowej uchwałą Rady Fundacji.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji lub w Zarządzie.

6. Jeżeli liczba członków Rady Programowej przekracza 5 członów Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Programowej.

7. Zadaniem Rady Programowej jest przygotowanie programów działania Fundacji oraz wyrażanie opinii w sprawach, w których o opinię do niej zwróciła się Rada Fundacji lub Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 29

Zmiana statutu może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji, przy czym do zmiany celu Fundacji wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji jednomyślnie, przy obecności wszystkich

członków Rady Fundacji.

§ 31

1. Likwidatora wyznacza Rada Fundacji.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji
2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4) sporządzanie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 6)przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru
8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 32
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.