Statut


Statut Fundacji Tylko Orły

Rozdział I – Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Tylko Orły”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Tadeusza Sykę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez Arkadiusza Zarzyckiego notariusza w Warszawie w dniu 6 kwietnia 2020 roku, za numerem Repertorium A numer 2533/2020 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest osobą prawną.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami RP.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
4. Fundacja może być członkiem izb, stowarzyszeń, związków i organizacji krajowych i zagranicznych.
5. Fundacja może tworzyć biura, oddziały i zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe.
6. Fundacja może przystępować do spółek prawa handlowego, a także uczestniczyć w porozumieniach i przedsięwzięciach gospodarczych, których cele i zamierzenia są zgodne ze statutowymi celami Fundacji.

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5
1. Fundacja może używać godła i logotypu według wzoru uchwalonego przez Fundatora.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 6
1. Celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, kulturalna oraz w zakresie kultu religijnego, polegająca m.in. na prowadzeniu lub wspieraniu:
1) działalności kulturalno-oświatowej, w tym wspomaganiu działań na rzecz rozwoju nauki i edukacji;
2) działalności wychowawczej oraz edukacyjnej w duchu wartości chrześcijańskich;
3) działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
4) działalności mającej na celu archiwizowanie, dokumentowanie, upamiętnianie oraz wspieranie życia społeczno-kulturalnego wspólnot polonijnych na świecie;
5) działalności mającej na celu rozwój kultury i sztuki, w tym, poprzez propagowanie w życiu publicznym i społecznym wartości chrześcijańskich.

§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele w następujących obszarach:
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
8) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
9) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

§ 8
1. Cele Fundacji realizowane są w szczególności przez:
1) produkcję lub zlecenie produkcji filmów, programów telewizyjnych i internetowych oraz innych materiałów audiowizualnych;
2) działalność multimedialną i wydawniczą;
3) organizację imprez, wystawy sztuki, pokazów, koncertów, przeglądów i konkursów filmowych;
4) prowadzenie portalu internetowego, mediów społecznościowych, kanałów programowych w internecie, blogów oraz video blogów;
5) organizację zbiórek publicznych i fundraisingowych oraz aukcji;
6) organizację wyjazdów studyjnych i pielgrzymkowych w Polsce i poza jej granicami;
7) tworzenie fundacji lub stowarzyszeń, których cele są istotnie zbieżne z celami Fundacji określonymi powyżej Statutem.
2. Cel, o którym w § 7 pkt 5 realizowany może być poprzez:
a) wspieranie kreacji filmowych, wizualnych, audiowizualnych, multimedialnych i innych działań́ o charakterze artystycznym;
b) realizacje filmów i innych materiałów audiowizualnych promujących wartości chrześcijańskie;

Rozdział III – Majątek Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 500,00 złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1000,00 złotych.

§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji,
3) dochodów ze zbiórek publicznych,
4) dywidend i zysków z akcji i udziałów, odsetek bankowych, odsetek od lokat kapitałowych, oraz pożytków z innych składników majątku,
5) dochodów z działalności gospodarczej,
6) funduszy Unii Europejskiej;
7) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

§ 11
1. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na realizację celów statutowych.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział IV – Działalność gospodarcza Fundacji

§ 14
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację może być:
1) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
2) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
3) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
4) PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
5) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
6) PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
7) PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
8) PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
9) PKD 60.10.Z – Nadawanie programów radiofonicznych
10) PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Rozdział V – Organy Fundacji

§ 15
1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd,
2) Rada Fundacji.
2. Dopuszcza się powołanie Rady Programowej na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§ 16
Nie jest dopuszczalne łączenie stanowisk w organach Fundacji.

Rozdział VI – Zmiana statutu

§ 29
Zmiana statutu może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji, przy czym do zmiany celu
Fundacji wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy
członków Rady Fundacji.

Rozdział VII – Likwidacja Fundacji

§ 30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji jednomyślnie, przy obecności wszystkich
członków Rady Fundacji.

§ 31
1. Likwidatora wyznacza Rada Fundacji.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji
2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4) sporządzanie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru
8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 32
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z
celami Fundacji.